e-Registrar ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
e-Learning
ICT EXAM
ระบบทุนการศึกษานิสิต
ระบบขอฝึกประสบการวิชาชีพด้าน IT
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
แบ่งบัน
ระบบขอฝึกประสบการวิชาชีพด้าน IT  
    

กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แบ่งลักษณะงาน เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนิสิต ดังนี้

     • งานบริหารทรัพย์สิน

     • งานระบบเครือข่าย

     • งานระบบสารสนเทศ

     • งานบริการคอมพิวเตอร์และสื่อการสอน

  เพื่อนิสิตจะได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ ควบคู่กันไปในสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริง ช่วยให้นิสิต
ได้รับประสบการณ์ตรงด้วยตนเองตามสาขาวิชาชีพของนิสิต

 

 


 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 507 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน