e-Registrar ลงทะเบียนเรียนออนไลน์
e-Learning
ICT EXAM
ระบบทุนการศึกษานิสิต
ระบบขอฝึกประสบการวิชาชีพด้าน IT
ระบบใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม
แบ่งบัน
ระบบทุนการศึกษานิสิต  
    

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่
ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญและ สายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุน
นับเป็นกลไกสำคัญ ของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยาย
โอกาส และพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทย
ได้รับการศึกษาที่มี คุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกันคู่มือนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืม(กยศ.)


 

 
 
จำนวนผู้เข้าดูข้อมูล 657 คน
 
 
Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537.
กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS)
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม. 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Online จำนวน : 1 คน  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คน