ตรวจสอบ Account ประจำตัวของนิสิต (NUNet)

User Account คืออะไร ได้มาจากไหน

   นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จะได้รับ Account ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นรหัสนิสิตและ Password จากกองบริการการศึกษา ในวันรายงานตัว เพื่อนำไปใช้งานระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (NU-NET)

Password หาย จำไม่ได้ ต้องการเปลี่ยน

    เมื่อนิสิตได้รับ User Account แล้ว ควรทำการเปลี่ยน Password เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และป้องกันการถูกแอบอ้างนำไปใช้งานในทางที่ผิด ได้ที่ https://password.nu.ac.th
    *ควรกำหนด Password ไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร (ตัวอักษรที่ใช้ได้ A-Z, a-z, 0-9 และต้องไม่ใช้สัญลักษณ์พิเศษ เช่น ” ‘ <space>

กรณี Password หาย หรือจำไม่ได้ ให้นิสิตนำบัตรประชาชนหรือบัตรนิสิต มาติดต่อด้วยตนเองที่ งานระบบเครือข่าย ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) 

User Account ใช้งานอะไรได้บ้าง

• เข้าใช้งาน Internet & Wi-Fi Click
• ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ Click
• ระบบห้องสมุด Click
• ระบบ e-Learning  Click
• ระบบ Transcript กิจกรรม Click

ความสำคัญของ User Account

    User Account เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถเผยแพร่หรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ได้ หากมีผู้อื่นนำข้อมูลนี้ไปใช้งานในทางที่ผิด เจ้าของ User Account จะมีความผิดเข้าข่ายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ

ความสำคัญของ User Account

วิธีการตรวจสอบ e-Mail

วิธีการตรวจสอบ และเปลี่ยน Password